Wizja z lotu ptaka

Wizją Estery Saraswati jest zaproszenie z powrotem holistycznego wzorca do wszystkich dziedzin naszego życia. Można to symbolicznie opisać jako proces sprowadzenia kropli wody z powrotem do oceanu – zakończenie procesu sztucznego oddzielania się i podtrzymywania fiksacji własnej odrębności, jaki jest podwaliną zachodniej cywilizacji. Praktycznie oznacza to, nie tylko badanie i rozszerzanie umysłu, ale zintegrowanie go z wysoko wibrującym ciałem. Pozwala to na odrodzenie zintegrowanej istoty, której umysł, ciało, energia i działania są spójne i służą dobru całości. Ta świadomość i jej ucieleśnienie są obecnie utracone i zdetronizowane przez ego, które rządzi i kształtuje naszą rzeczywistość. Wizja Estery dotyczy społeczności stworzonych w oparciu o ten wzorzec.

Nasze oderwane ego jest rozumiane jako struktura osobowości oparta na doświadczeniach z przeszłości i projekcjach przyszłości, oderwanych od chwili obecnej. Istota, która oddziela się od całości i w ten sposób zadaje cierpienie sobie i reszcie żywych istot, w tym ziemi i wszystkich jej gatunków. W wyniku utraty połączenia z rzeczywistością i braku zdolności poddania się szerszemu obrazowi, musi zarządzać i kontrolować całe życie. Jest to w istocie skazane na niepowodzenie. Zanim zda sobie z tego sprawę, szkodzi, przynosząc cierpienie sobie i wszystkim, aż do granicy samozniszczenia.

Omawiana nowa struktura życia jest polem morfogenicznym, które może uczyć się z globalnego pola mądrości. Wymaga to osób, które są w stanie je na bieżąco odczytywać i być z nią w zgodzie, poruszając się razem z nią. Opiera się na płynnym ciele wszechświata i przepływa przez nasze ciała.

Kształtuje grupę jako wysoce inteligentną, amorficzną strukturę, a jej członków jako różne narządy i części jednego organizmu. Jest kierowana przez jedną świadomość, a wyrażana przez dualność istnienia. Obejmuje paradoksy i rozpoznaje tę samą naturę wszystkiego, zwaną takością, tao, świadomością Chrystusa w różnych tradycjach.

Wizja ta nie jest oparta na żadnej określonej tradycji, religii ani kulturze. Uznaje zaś wspólną naturę nas wszystkich.

Istotą tej wizji jest powrót do szlachetnych wartości i zwołanie wojowników serca. To czas czułych wojowników, z mocą chodzących w pokoju, przyjmujących przeciwności losu, cieszących się życiem-podróżą, egzystujących pomiędzy światłocieniami rzeczywistości, z czystą intencją serca, nie bojących się brudu lub ciemności własnej lub cudzej. Napędza ich siła współczucia, która oświetla najtrudniejsze chwile i przypomina, jaki potencjał może nieść życie.

Realizacja wizji ma na celu najpierw rozpoczęcie pracy wewnątrz, jako że zewnętrzna rzeczywistość jest odzwierciedleniem wewnętrznego krajobrazu, indywidualnego i zbiorowego. W ten sposób jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrywania siebie w rozległej przestrzeni niepojęciowej, wrodzonej mądrości. Proces obejmowania coraz większej mocy prowadzony przez Esterę Saraswati to alchemiczna transformacja polegająca na przemianie błota w złoto, polerowaniu naszej diamentowej natury, która otwiera nas na bezwarunkową wolność i w rezultacie wzbudza aktywne współczucie.

Uważne życie (sacred living)

Uważne życie jest naturalnym stanem, wyraz świadomości połączonej, które niestety w dużym stopniu utraciliśmy. Realizacja tej wizji przywraca ten naturalny stan świadomości ciała i umysłu. Kiedy możemy ponownie doświadczyć tej głębokiej pamięci zapisanej w naszych komórkach, nie możemy już o niej zapomnieć. Musimy tylko obudzić wewnętrzny kompas i podjąć zobowiązanie podążania w tym kierunku.

Ten rodzaj życia budzi przestrzeń mądrości, która przejawia się jako szacunek dla wszystkich istot i form życia – widzialnych i niewidzialnych – ludzi, zwierząt, roślin, kamieni, Ziemi, duchów przyrody… Z tymi istotami współistniejemy i współtworzymy radośnie i spokojnie. Możemy zaprosić więcej autentyczności, naturalnego spełnienia, piękna i prawdziwego szczęścia – nic z tego nie można kupić. Ponieważ nie da się tego stanu skutecznie zastąpić, stworzyliśmy kulturę erzaców – fałszywych i słabej jakości substytutów.

Nowa Ziemia

Nowa Ziemia to stan świadomości oparty na rozpoznaniu naszej świetlistej, przestrzennej natury. Skutkuje tworzeniem świętego (uważnego) życia z miejsca pokoju, inkluzywności, wzajemnych powiązań i miłującej dobroci. Współczucie jest główną siłą napędową. Wymaga mądrości, świadomości i doświadczenia. Może objawiać się jako miecz podwójnie tnący, eliminujący arogancję, ignorancję, dumę i niszczycielską złość, pozostawiając otwarte pole dla szlachetnych wartości, które mogą samoistnie pojawić się.

Praktycznie Nowy Świat zaczyna się od wolnych i dzikich dzieci – wewnętrznych i zewnętrznych. Dzieci, które mogą swobodnie odkrywać swój potencjał, czuć się bezpiecznie w wyrażaniu emocji i naturalnej dzikości, czują się chronione w swojej niewinności i wrażliwości. Wolne dziecko to ziarno, z którego może wyrosnąć Zielony Człowiek, charakteryzujący się dojrzałą, wrażliwą troską, zdrową odpowiedzialnością za całość, stawianiem za szlachetnymi wartościami, mądrą ochroną i działaniem z serca. Ich ciała są wolne, więc ich seksualność jest wyrazem soczystości i misterium życia. Razem tworzą społeczność Nowej Ziemi, kierując się miłującą dobrocią do wszystkich istot i naszej planety.

Wojownicy współczucia

Nowa Ziemia dla Estery polega na odkrywaniu świętego życia w symbiozie ze wszystkimi formami życia. Wymaga od nas głębokiego odczuwania. Wrażliwość i niewinność są bramą do niej, a wzmocnione są męską siłą ochronną w nas, która mądrze działa, wyznacza zdrowe granice. Elastyczne granice zamiast murów, które służą rozwojowi (a nie kontroli i dominacji) wszelkiego życia. Ten stan świadomości wymaga głębokiego słuchania, poddania się polu niewiadomej, stale odkrywania życia na nowo oraz żarliwego pragnienia bycia w połączeniu z całością. Matryca tej świadomości zapisana jest w naszych ciałach. Nie możemy głęboko odczuwać wspaniałości istnienia, jeśli nasze ciało jest zamknięte oraz wypełnione traumami i zranieniami.

Istotne jest również, aby nasz umysł był zestrojony z wyższym celem i porządkiem, aby służyć całemu życiu, ofiarować się temu i być dostępnym dla tajemnicy życia. Wymaga samodyscypliny zredukowania ciasnego planowania i zapewnienia wolnego miejsca w kalendarzu, sercu i umyśle. To ścieżka wojownika. Aby żyć i móc kochać w obecnych czasach, musimy być wojownikami. Odważni, by wciąż na nowo otwierać serce po doświadczeniu kolejnych zranień. Odważni, by uczyć się ufać za każdym razem na nowo. Odważni, by nie poddawać się, lecz upadać i wstawać, ufając ukrytej w rdzeniu ludzkiej dobroci i dobroci wszystkiego, nawet, gdy światła nie widać w ciemności. Jesteśmy wojownikami w odkrywaniu łagodnej mocy, uczymy się mądrze działać i chronić niewinność, świętość i szlachetne wartości.

Trzy Filary Wizji

Wizja Nowej Ziemi Estery Saraswati to holistyczna wizja łącząca podstawowe elementy trzech filarów:

  1. Filar samorozwoju – wewnętrzna praca wzrostu i uzdrawiania ciała oraz umysłu, zgłębianie duchowej seksualności, praca z cieniem, rozbrajanie emocjonalnego pancerza z ciała, uwalnianie indywidualnej i zbiorowej przeszłości
  2. Filar rzetelnej duchowości – mądrość i doświadczenia płynące z buddyjskiej ścieżki tantrycznej, której rdzeniem jest współczucie dla wszystkich czujących istot i przebudzenie do najgłębszego potencjału
  3. Filar duchowego aktywizmu – bycie aktywnym w świecie, działając z miejsca stojącego na straży szlachetnych wartości i świętości wszelkiego życia, co jest niezbędne do kształtowania świadomego, współistniejącego życia wszystkich istot na planecie.

Każdy filar można spotkać oddzielnie w różnych społecznościach lub grupach. Chociaż to połączenie tych trzech elementów jest konieczne, aby móc manifestować świadomość Nowej Ziemi. Dlaczego?

Bez rzetelnej i odważnej pracy wewnętrznej na poziomie ciała (!) i umysłu, wszelki aktywizm zewnętrzny potyka się o własne projekcje i nierozwiązane problemy z przeszłości. Widok sytuacji może być niejasny i zniekształcony przez własny nieodkryty cień. Bez oczyszczania ciała z przeszłości, nasze wizje i umysł są oddzielone od rzeczywistego życia. Jesteśmy niespójni i wewnętrznie niezintegrowani.

Bez rzetelnej medytacji i duchowej ścieżki, która rozpoznaje prawdziwą naturę rzeczywistości, umysł jest niespokojny, przejmują go wewnętrzne konflikty i iluzoryczne projekcje dotyczące rzeczywistości. Pokój światowy przyjdzie najpierw z pojawieniem się pokoju wewnętrznego. Bez rozpuszczenia i przecięcia przywiązań ego, jakikolwiek aktywizm lub wzrost zostanie skonsumowany, by ukształtować nowe, super ego, czy duchowe ego (poczucie wyższości i arogancja).

Nie działając w świecie z miejsca głębokiego współczucia rozpoznającego współistnienie, popadamy w nihilizm, depresję lub obsesję na własny temat. Musimy być zaangażowani w sprawy swoje, świata i innych ludziach jednakowo i z miejsca miłującej dobroci. Działania zewnętrzne nie powinny być ucieczką od naszego wewnętrznego krajobrazu.

Równoważąc działania na poziomie wewnętrznym (samorozwój), zewnętrznym (aktywizm) i sekretnym (duchowość), kształtujemy zrównoważony obraz i zintegrowane życie każdego z nas osobno, jak i społeczności.

Podstawa tej przestrzeni

Wizja ta jest odpowiedzią z przeszłości i przyszłości na teraźniejszość. Fundamentem tej przestrzeni jest rzetelne poszukiwanie i docieranie do tego, co w nas poza maskami i uwarunkowaniami.

Doświadczenia Estery Saraswati z jej bogatego życia zintegrowanej duchowości, dekada intensywnej pracy z grupami i osobami na całym świecie, a także praktyka duchowa w buddyzmie tantrycznym i sztukach świątynnych z czasów matriarchatu, wspierają wizję i ucieleśnienie tej wizji.

Jej praca oparta na współczuciu ma na celu zainspirowanie innych do współtworzenia nowej kultury, wnosząc święty sposób życia do codziennego życia, życia wolnego od strachu i głęboko wypływającego z naszej prawdziwej naturą, jaką jest świetlista przestrzenność.

Estera jest posłańcem z przyszłości do nas, a jej głęboka miłość i oddanie wszystkim istotom, życiu i planecie sprawiają, że kroczy tą utopijną, pełną paradoksów i wyzwań ścieżką.

Jej unikalne podejście do pracy z naszymi ograniczeniami i potencjałem poprzez ciało-umysł, płynie ze współczucia do odrzuconych części nas i cierpienia spowodowanego brakiem zrozumienia i przywiązaniem. Kwestionuje patriarchat – zinternalizowany system przemocy, dominacji i kontroli zbudowany na lęku przed tym, co w w nas dzikie, niewinne i pierwotne. Inspiruje do budowania nowej kultury, drogi środka, płynącej z odkrycia obszaru poza tym, co znane. Zaprasza do poszukiwania nowego życia poza lękiem i bez przemocy, która jest obecnie wszechprzenikająca. Poprzez odkrycie naszej pierwotnej natury i głęboki kontakt z przyrodą, może nam się to udać.

Podstawy tej przestrzeni

1. Zaangażowanie
2. Aktywny udział. Podejmowanie inicjatywy opartej na świadomości MeWe
3. Odwaga w zrzucaniu skóry i porzucaniu starej tożsamości raz po raz
4. Radykalna szczerość płynąca z serca, zabierająca maski.
5. Kochająca przestrzeń, która akceptuje wszystko, połączona z mądrością rozróżniającą i jakością przecinającą
6. Intymność z życiem i zaufanie.
7. Poddanie się uniwersalnej miłości i erosowi
8. Przejrzystość i szacunek

Energia seksualna: Wzmacniając kobiecość i męskość w nas

Energia seksualna jest postrzegana tutaj jako witalna moc życiowa, siła uzdrawiająca, jak i ekstatyczna brama do obszaru sacrum, pozwalająca zajrzeć za zasłony naszych koncepcji, ignorancji i zaciemniających emocji. Estera utrzymuje ją w centralnym, mistycznym sercu wszystkich nauk, którymi się dzieli. Obejmują one wszystkie obszary ludzkiego życia: świadome poczęcie, świadomy poród, dorastanie, sztuka kochania i tworzenia intymnych relacji, życie wspólnoty, świadoma śmierć oraz proces duchowego przebudzenia.

Poprzez swoje doświadczenia mistyczne zrozumiała, że pokój, błogość i wolność powstają najpierw wewnątrz nas. Dopiero, gdy zrobimy porządek w swoim wewnętrznym świecie, możemy budować pokój światowy. Powstaje on z realizacji wewnętrznej unii męskiej i kobiecej transpersonalnej esencji, która jest taka sama dla wszystkich istot, niezależnie od płci biologicznej czy tożsamości płciowej. Dlatego Estera działa na rzecz przebudzenia kobiecej i męskiej mocy wewnątrz każdego z nas tak samo, dla wszystkich płci jednakowo.

Zaprasza kobiety, aby uważnie objęły swoją męską esencję w pełen szacunku i miłości sposób. Czas, aby kobiety przestały projektować ją na zewnątrz, szczególnie na mężczyzn, jak i aby nie była zniekształcana poprzez szkodliwe społeczne i kulturowe uwarunkowania, czy brak odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Wtedy kobiecość może zacząć prawdziwie i trwale rozkwitać. Podstawę daje jej zbudowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, klarowności, samodyscypliny i kierunku, które zapewnia esencja męska w nas. Tak samo Estera zaprasza mężczyzn do skontaktowania się ze swoją esencją kobiecą i zaprzestania bycia zależnym od kobiet w tym zakresie. Czas skończyć świat wzajemnych projekcji. Po tym, jak mężczyźni uznają i obudzą swoją uczuciowość, intuicję, zmysłowość, wrażliwość, miękkość, kreatywność, niekonceptualną mądrość – ich męskość może dopiero nabrać prawdziwej i trwałej mocy.

Estera dużo wnosi na rzecz odnowienia połączenia ze zdrową, dojrzałą mocą penetracji i zasiewania, która jest obecna w każdym człowieku, jak i jej fizycznym potencjałem w postaci przebudzającej mocy fallusa. Jest ona rozumiana jako moc rozsiewania wizji, klarownego działania z miłością i obecnością, obcinania ignorancji i arogancji, kroczenia ścieżką duchowego wojownika zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, budowania przebudzonego społeczeństwa.

Estera wspiera także odzyskanie w świadomości bramy do mądrości kobiecej esencji, jaką jest wagina i macica, mistyczne łono kreacji w każdym człowieku. Głęboko troszczy się o budowanie pokoju i szacunku pomiędzy ludźmi i płciami, poprzez wewnętrzne zadbanie o uzdrowienie własnej unii energii męskiej i żeńskiej wewnątrz każdego z nas. Czas przestać projektować nad przeciwną płeć nasze własne obszary cienia oraz wejść w moc poprzez proklamowanie swojej pełni. To podejście przynosi trwały pokój.

Narodziny i Śmierć

Szeroki zakres nauk Estery wyewoluował z jej pracy nad uzdrawianiem traumy porodowej oraz zapraszaniem wysoko wibracyjnych istot na ziemię, jako przyszłych opiekunów tej pięknej planety. Jej kariera rozpoczęła się pod koniec jej lat dwudziestych, kiedy wyjechała do Kalifornii, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. W ciągu następnych lat zdała sobie sprawę, że aby zmienić praktyki porodowe, musimy najpierw zająć się tym, jak podchodzimy do seksualności. Przypominając sobie nauki o duchowej seksualności stopniowo wzrastając przeszła w ezoteryczną tradycję Tantry Tybetańskiej, która jest ścieżką współczucia i wyzwolenia z sekretnymi naukami o energii seksualnej jako świętej bramie. Następnie pociągnęła ją tajemnica przejścia, badając śmierć jako inną formę narodzin. Zrozumiała, że to jak zostaliśmy poczęci i przyjęci na tym świecie, ma znaczący sens dla naszego życia i całego istnienia, wpływa na przebieg i jakość naszego dalszego życia.  Jest to również ściśle powiązane z tym, jak umieramy: rodząc się do innej rzeczywistości. Śmierć widziana jest jako narodziny do innego wymiaru. Wymaga ona szczególnej atencji. Bez oswojenia się ze śmiercią i przemijalnością materii, nie możemy cieszyć się prawdziwie życiem.

Ostatnio integruje różne wątki nauk, którymi dzieliła się przez ostatnią dekadę, w kompleksowe studium ludzkiego życia, które może zamanifestować świadomość Nowej Ziemi.

Życie wspólnotowe i nowy model rodziny

Współczesne doświadczenia rodzicielskie są mocno zaprogramowane przez szkodliwy, wzorzec rodziny atomowej.  Tworzy on bardzo trudne warunki dla macierzyństwa i ojcostwa, osłabia intymność, zabija seksualność i w efekcie rozbija związki. Powoduje przemożne poczucie osamotnienia w tymże jak ważnym etapie życia jednostki i społeczeństwa. Ten dysfunkcyjny model rodziny buduje neurotyczne społeczeństwa i skazuje nas na udręki i cierpienie. Model rodziny nuklearnej jest często przyczyną wszelkiego rodzaju nerwic, narcyzmu, zaburzeń umysłu i głębokiego nieszczęścia. Życie staje się przetrwaniem. Jesteśmy podatni na wszelką demagogię i manipulację. Wzmacnia zazdrość, zerwane więzi pomiędzy kobietami, jak i pomiędzy mężczyznami. Starość staje się przykrym elementem życia przed śmiercią, wyrzuceniem poza nawias zdrowego, młodego, pędzącego po postęp społeczeństwa.

Czerpiąc ze swoich osobistych doświadczeń, Estera postrzega konieczność powrotu do życia we wspólnocie jako sposób na spokojne i spełnione życie w głębokim związku z naturą, wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiedzią jest powrócenie do naturalnego dla człowieka tryby życia w grupie zróżnicowanej wiekowo, opartej na podobnych wartościach życiowych i wspierających się symbiotycznie we wszystkich obszarach życia.

Ciało jako świątynia i świadome uzdrawianie

Estera zapewnia edukację, przestrzeń uzdrawiania i inspiracje do tych ważnych obszarów życia, pracując w zintegrowany sposób z ciałem, umysłem, energią i świadomością. Dobrze opanowała pracę z energią i ciałem jako przejawem świadomości. Ciało jest dla niej świątynią, mikrokosmiczną rzeczywistością, poprzez którą możemy odkryć naturalne prawa makrokosmosu. Poprzez świadome wchodzenie w kontakt poprzez bramy zmysłów, możemy przekroczyć materializm i wnosić nie dualne podejście w nasze życie. Poprzez objęcie paradoksów i polaryzacji, jesteśmy wolni od bycia złapanymi w pułapki jednej skrajności. Możemy odnaleźć złotą drogę środka, dającą poczucie wolności. Ciało jest także akumulacyjnym zbiorem naszych przeszłych przeżyć, indywidualnych i zbiorowych. Dlatego wprowadzamy metody uzdrawiania aktywujące własną energię seksualną, zwane uzdrawianiem seksualnym, mającym na celu uwolnienie naszych ciał z bagażu ran i przeszłości.

Będąc zmianą, jakiej świat potrzebuje

Estera działa w kierunku tych celów poprzez mądre przebudzanie wewnętrznych sił życiowych, inaczej zwanych energią seksualną, z obyczajowych, społecznych, religijnych norm i nakazów. Ograniczają one znacznie i utrzymują naszą prawdziwą naturę uśpioną i zniewoloną, a umysły ogłupione. Po uwolnieniu mocy sił życiowych, możemy zacząć budować z większą lekkością mądre, odpowiedzialne, pełne znaczenia życie. Po zastosowaniu odpowiednich nauk staniemy się zmianą, jakiej potrzebuje świat. W ten sposób kształtujemy przejście z epoki patriarchatu do nowej ery opartej na wzajemnym dbaniu o siebie i całą egzystencję jako system połączonych i współzależnych naczyń.

Estera widzi patriarchat jako system kontroli, posiadania i władzy nad innymi, ciałem, ziemią, seksualnością, płynącą z lęku przed nieznanym i śmiercią. Jest to przejaw dominującej i pełnej przemocy męskości nad bezsilną i udręczoną, wycofaną, przyzwalającą kobiecością, w każdym człowieku, niezależnie od płci. Wbrew pozorom często strażniczkami patriarchatu są kobiety, a mężczyźni obarczenia poczuciem winy za samo bycie mężczyzną, także cierpią w patriarchacie, jak kobiety, dzieci, zwierzęta i przyroda, na różne sposoby. Razem go tworzymy i razem możemy to zmienić, jeśli wyjdziemy z błędnego koła szukania winnych i przywiązania do doznanych krzywd ofiar. Musimy przestać się licytować, kto jest bardziej poszkodowany i wypominać sobie winy. Możemy razem budować lepszą przyszłość dla tych co przyjdą po nas.

Długoterminowy wzrost i świadomość ja-w-my

Po intensywnej dekadzie prowadzenia tygodniowych warsztatów na całym świecie, Estera obecnie skupia siły na ułatwianiu długoterminowego rozwoju. Zachęca on do indywidualnej odpowiedzialności i nowego spojrzenia na swoje miejsce w większej całości: świadomość ja-my. Wymaga solidnego zaangażowania, wyrzeczeń ze strony ego, uwolnienia się od fiksacji na własnych preferencjach i nauczenia się, jak przyczyniać się i dbać o całość. Aby wzrost był trwały, musi być organiczny. Ta praca nie jest imponującym pokazem sztucznych ogni, z którego nasze ego potrafi czerpać samozadowolenie.

Ta praca ma na celu wspieranie transformacji w indywidualnym tempie, w której pielęgnowany jest prawdziwy rozwój uczestników.

Uważne życie (sacred living) i duch wspólnoty mają w tym kluczowe znaczenie. Przez trzy lata intensywnie badała, uczyła się tego prowadząc małą społeczność na Ibizie i Szwecji. Pod koniec 2020 roku, po roku wycofania się z nauczania, wraca, aby kontynuować realizację wizji, wdrażania jej kolejnego etapu.

Witaj!

Zapraszamy Cię do wkroczenia w tę przestrzeń samopoznania, zrzucania starej skóry i odkrywania siebie w bezpiecznym otoczeniu. Możesz dotknąć i uleczyć stare rany, pozwolić na rozpuszczenie się starych przekonań, rozmiękczyć miejsca skurczu i lęku, nakarmić swoje wewnętrzne demony w celu ich transformacji we wspierające zasoby, poznać swoją ekstatyczną naturę oraz pozwolić sobie na wyłonienie się z nowej przestrzeni opartej na poszerzonym rozumieniu rzeczywistości i tego, czym jesteśmy.

Witaj w rodzinie witalnych, kochających, dbających o całość, wielowymiarowych istot.

Estera Saraswati 

Upcoming Events