I. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.esterasaraswati.com, zwanego dalej Sklepem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony www.esterasaraswati.com jest ESTERA SARASWATI – EMPOWERMENT & FREEDOM, Wierzbowa 1a, 55095 Domaszczyn, REGON: 142101946 NIP: 5222374330 zwana dalej Autorem.

1.3. Informacje o produktach i usługach zawarte na stronie internetowej Autora, a w szczególności opisy oraz ceny stanowią, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaproszenie do zawarcia umowy.

II. Zasady korzystania ze Sklepu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

2.2. Założenie zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

2.3. Autor może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

2.4. Klient Sklepu nie może:

 1. dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste,
 2. korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 3. rozsyłać lub umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
 5. utrwalania lub zwielokrotniania Produktów w celu ich rozpowszechniania;
 6. komercyjnego wykorzystywania Produktów w jakikolwiek sposób.

2.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem.

2.6. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. Procedura zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży)

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały zamieszczone w Sklepie, których właściwości zostały podane przez Autora na stronie Sklepu.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wybrać produkt na stronie www.esterasaraswati.com, podać ilość zamówienia, prawidłowo wypełnić formularz oraz złożyć Zamówienie.

3.3. Ostatnim krokiem w procedurze zamówienia jest „Podsumowanie zamówienia”, który jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie parametrów złożonego zamówienia takich jak: przedmiot zamówienia, łączną cenę oraz dane osobowe.

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie, gdy płatność za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Autora (dla zleceń opłaconych przelewem tradycyjnym lub przy wykorzystaniu systemu Przelewy24).

3.5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Autorem Umowy sprzedaży, co oznacza przekazanie Zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z zamówienia.

3.6. Z uwagi na fakt, iż produkty sprzedawane w Sklepie są linkami do filmu zamieszczonego w internecie, do którego dostęp nie może zostać zablokowany, odstąpienie Klienta od Umowy jest niemożliwe.

3.7. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub/oraz nie dostarczono do zamówienia kompletu prawidłowych informacji, ważne jest przez 14 dni, po upływie których może zostać usunięte z konta użytkownika.

3.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny produktów podane są w wybranych walutach i zawierają: koszt Produktu/Usługi, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.

4.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:

 1. za pomocą płatności online w systemie Przelewy24 w tym: kart kredytowych i płatniczych lub szybkim przelewem online,
 2. przelewem tradycyjnym,

4.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Przelewy24 są przekazywane spółce PayPro SA ul. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.

4.4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

4.5. Dane do przelewu tradycyjnego są wyświetlane na ostatniej stronie procesu składania zamówienia “Przyjęcie zamówienia” oraz wysyłane są e-mailem do Klienta w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail należy sprawdzić folder “spam”.

4.6. Dane do przelewu tradycyjnego: ESTERA SARASWATI – EMPOWERMENT & FREEDOM, Wierzbowa 1a, 55095 Domaszczyn, nr konta mBank: 85 1140 2004 0000 3002 8234 6918

V. Realizacja zamówienia

5.1. W przypadku zakupu Produktu, link do wideo udostępniany jest w mailu potwierdzającym realizację zamówienia (po zaksięgowaniu płatności) lub/oraz na koncie Klienta w Sklepie Internetowym.

5.2. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową lub aplikację YouTube.

5.3. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamówienie zawierające Produkt zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną lub przelew tradycyjny potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. bezpośredni link dostępowy do niepublicznego materiału wideo zamieszczonego w serwisie YouTube.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.

VI. Odstąpienie od umowy

6.1. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia do momentu jego opłacenia. Klient jest wówczas zobowiązany wysłać stosowną wiadomość z prośbą o anulowanie zamówienia na adres: estera.saraswati@gmail.com

6.2. Klient może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia zakupu produktu.

6.3. Nie można zwracać takich produktów jak filmy wideo lub inne materiały edukacyjne, warsztaty, szkolenia, kursy, sesje osobiste.

6.4. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi i realizacji zamówienia przez Sklep.

6.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

VII. Reklamacje

7.1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego , w szczególności w przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się uszkodzony lub link dostęp do serwisu YouTube nie będzie dostępny.

7.2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

7.3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie drogą mailową na adres estera.saraswati@gmail.com pisma reklamacyjnego zawierającego numer reklamowanego zamówienia, opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Autorem a Klientem będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Autora.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.esterasaraswati.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Produkty – produkt cyfrowy w formie linku do niepublicznego nagrania wideo lub audio.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Estera Saraswati, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.esterasaraswati.com.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 • Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.